Det aktive Ordensarbeidet - av Erik Nordahl

Det aktive Ordensarbeidet - av Erik Nordahl

Publisert av RHK Redaktør den 08.05.20. Oppdatert 31.10.21.

Det aktive Ordensarbeidet

 

I vår Konstitusjon § 48 står det om det aktive Ordensarbeidet, og De fire elementer;

  • det åndelige og selvutviklende
  • det søkende og forskende
  • det mellommenneskelige og sosiale
  • det administrative

Videre står det at alle elementene er nødvendige for at en Orden skal være en levende, utviklende og voksende organisasjon.

Ordenen og Losjene skal tilby den enkelte Broder å utvikle sin sosiale ferdighet gjennom møter og sammenkomster. Her skal de lovlige fattede lover med Forskrifter og Legende, samt Ritualer med Belæringer sikre at den enkelte Broder får god innsikt og forståelse for Ordenens arbeid og Etikette. Slik skal han utvikles til å bli et oppmerksomt menneske med forståelse og omtanke for sine medmennesker.

Hva ligger det i at vi skal arbeide med det åndelige og selvutviklende?

Den åndelige delen blir blant annet ivaretatt gjennom våre ritualer og belæringer. Alt Drott leser under møtet, alt Skald fremfører, og all musikk som spilles hører til den Åndelige delen av losjearbeidet.

Også alle innlegg Brødrene bidrar med hører også til her, samtidig som det å holde et innlegg går over i det selvutviklende. Vi må kanskje jobbe med oss selv for å tørre å ta ordet i en stor forsamling. Vi må kanskje jobbe med oss selv og utvikle oss i måten vi opptrer på. Vår lære om etikette vil kunne veilede oss på nettopp en del av dette.

Noen av oss må kanskje finne frem til en ydmykhet overfor Brødre og Orden. Ikke i den forstand at vi skal la oss ydmyke, men at vi skal fremstå ydmyke for den lære og kunnskap som finnes i blant oss.

I det søkende og forskende elementet, er det i stor grad opp til oss selv hva vi kan få ut av dette. Gjennom å delta i det sosiale på ettermøtet, samtale/studiegrupper, og gjennom det å lese forskjellig litteratur som har relevans til historie og Ordensutvikling opp gjennom tiden.

Studiemateriellet vil gi en god pekepinn på hva man kan lese, og det er opp til hver enkelt av oss hva vi eventuelt vil fordype oss i.

Det mellommenneskelige og sosiale aspektet gir seg i stor grad selv. Vi må møte opp på møter, delta på ettermøtet, stille opp for Brødre som trenger hjelp. Vi må også engasjere oss i å bidra på møtene i Ridderhallen, i håp om at vi har noe å bidra med som gir Medbrødrene en opplevelse av et godt møte.

Det å delta på Fellesmøter sammen med nabolosjer, vil også være med å styrke dette, bare ved å være til stede

Brodermåltidet etter møtet i Ridderhallen, har en stor grad av noe Rituelt i seg, og bør derfor også være en del av det å sette av tid til Ordensarbeid.

Når det gjelder det administrative, så kommer det for de fleste av oss, litt som en overraskelse, da vi gjerne blir kastet inn i Fest og arrangementskomiteen fra dag 1. Det er en grunn til det. Nemlig at vi skal lære at det å bidra til gode møter er en selvfølgelig del av det å være i en Orden. Etter hvert vil oppgavene endres med andre verv. Alle plasser i Råd og Hird skal fylles, og her vil vi selv kunne styre litt av hva vi mener vi kan bidra med.

Når det er sagt, så kan og skal vi alle bidra med noe. Det er ikke slik at vi når vi går ut av et verv kan sitte rolig i Ridderhallen og si at jeg har gjort mitt. Det betyr heller ikke at alle skal bidra med noe hver gang, men litt, en gang iblant.

Ordensarbeid handler mye om å få til gode møter, og da må vi alle være lydhøre for hva som skal gjøres til enhver tid, og bidra, til og med uten å bli spurt om konkrete ting.

De fire elementer inneholder selvsagt mye mer enn det jeg har vært inne på nå, men jeg håper jeg har sådd et frø til litt ettertanke om Losjearbeid og gode møter generelt, og om De fire elementer spesielt.

Takk Broder!

Erik Nordahl
Drott Losje St. Olav XVIII Lillehammer