Ordensarbeidet omfatter alt som gjøres i Ordenen R.H.K., alt fra de dype og grundige studier, forsøk på å forstå Symbolikk og Ritualer, til de administrative oppgaver eller gjennomføring av sosiale sammenkomster.

Det er det åndelig utviklende, etiske, holdningsskapende arbeid som vektlegges gjennom deltagelse i seremonier og studier av symbolikk og ritualer.

Selvutvikling for å bli et godt og harmonisk medmenneske oppnås gjennom aktiv deltagelse i Losjemøter og sosialt samvær mellom Brødrene. Hensynet til familien og samfunnet rundt oss er sterkt. Vår støtte og vårt utviklingsarbeid er derfor først og fremst rettet innad mot Brødrene, slik at disse skal bli en styrke for sine lokalsamfunn og sine familier.

Alt arbeide innen Ordenen foregår i respektfull tilslutning til landets lover og regler, og en binder seg ikke opp til noe som kan berøre ens egen eller familiens økonomi, ut over den medlemskontingent som Losjene har.

For å oppnå en god forståelse av dette spesielle arbeidet er det viktig at man tilrettelegger tid til deltakelse på flest mulig av Losjens møter og arrangement. De fleste Ordener bygger på gamle nedarvede tradisjoner helt fra de tidlige tiders mysteriesamfunn. De fleste Ordener har til alle tider vært opptatt av kunnskap om de samfunn de lever i, og om etiske holdninger til beste for fellesskapet. 

"Mennesket kan i høy grad oppdras. Barnet skal begynne med å studere litteratur og elementære vitenskaper. Det unge mennesket skal opplæres i kunnskap om landets institusjoner og lover. Den modne mann skal handle og tjene samfunn og medmennesker. Den gamle skal dømme, gi råd og meditere". 

Dette sitatet fra den gamle Pytagoreiske Orden kan stå som en illustrasjon til vår tids behov for en syntese for å bøte på mangelen på sammenfattende synspunkter. Diskusjoner av partipolitisk karakter, eller diskusjoner om religiøse trosretninger kan skape splittelse og er derfor ikke tillatt.

Det er viktig å ha klart for seg at ordet mysterium ikke har noe med ordet "mystikk" å gjøre, slik vi vanligvis bruker det i vår dagligtale. Mystikk betyr kort og godt ukjent, og peker på de lærdommer som Brødrene tilegner seg av Ordenens Ritualer, Seremonier osv. på vei oppover i Ordenens Gradsystem.


Losjemøte - Hva gjør vi?

  • Vi samles hver 14 dag til Losjemøte som vanligvis følger følgende agenda.
  • Vi samles med er sosialt samvær, deretter et esoterisk møte som er kveldens høydepunkt.

Så har vi servering (Brodermåltid) og til slutt et ettermøte som enten er av ren sosial karakter eller som temamøter med eller uten eksterne foredragsholdere.

Videre har vi studiekvelder knyttet til den enkelte Grad.
I løpet av året besøker vi også andre Losjer og arrangerer fester. Utover dette er det mange Brødre som velger å fordype seg i tema man synes er av interesse. Det er opp til den enkelte hvor mye tid han ellers ønsker å benytte på Ordensarbeide.