Hva er Åndelighet - av Erik Nordahl

Hva er Åndelighet - av Erik Nordahl

Publisert av RHK Redaktør den 24.04.20. Oppdatert 31.10.21.

HVA ER ÅNDELIGHET?

I vårt Losjearbeid og søken etter Lyset, hører vi ofte begrepet; åndelighet. Jeg har flere ganger spurt meg selv om hva åndelighet har med vår agenda å gjøre. Er ikke åndelighet et religiøst begrep?

Vi hører ofte ordene åndelig, religiøs og spirituell i en og samme setning. Dette pirret min nysgjerrighet såpass at jeg måtte spørre kunnskapens orakel, nemlig Google.

Google har svaret på det meste! I hvert fall hvis en leser det en finner med et kritisk blikk. Alt som er skrevet på Google, er skrevet av mennesker, og mennesker lar seg påvirke i forskjellige retninger, og nettopp derfor kan åndelighet og religiøsitet bli brukt om hverandre når vi snakker om disse tingene.

Jeg har sammenfattet noe av det jeg fant på Google, uten at noe av det gir en fasit på dette. Det kommer jeg tilbake til.

Henning Jon Grini, redaktør for tidsskriftet Ildsjelen, skriver;

For å slå det fast med en gang - det å v æ re åndelig betyr ikke det samme som at man er religiøs. Det er en vesentlig og viktig forskjell. Egentlig er det ganske enkelt.

«Å være religiøs er å bekjenne seg til en religion. Å være åndelig, eller spirituell som noen kaller det, er ikke å bekjenne seg til en religion, men likevel ha en overbevisning om noe guddommelig. (Eller som vi sier; En høyere styrelse)»

Man kan altså være åndelig uten å være religiøs. Er du religiøs er du gjerne styrt av dogmer og regler som forteller deg hvordan du skal leve og oppføre deg. Er du åndelig er du fri til å tenke og bestemme selv over ditt livssyn, og hvordan du skal oppnå ditt åndelige mål.

«Å være åndelig betyr at man ser på universet, verden, mennesket og alt levende som guddommelig og hellig. Det er ingen dogmer eller regler som fortelle deg hvordan du skal være eller oppføre deg. Det er din egne moralske samvittighet og intuisjon som skal ta seg av den delen av livet ditt.»

Vi i RHK har vårt etikettehefte som sier noe om hvordan vi skal omgås, men ikke noe om hvordan vi skal utøve vår åndelighet.

Filosof Morten Fastvold sier det slik;

«Åndelighet handler ikke om Gud eller engler, spøkelser eller spiritisme. Det er en annen type ånd det er snakk om; den menneskelige ånd. Det åndelige handler om å forholde seg til det sosiale og kulturelle rundt oss. Det er noe mentalt som først og fremst oppstår i vår interaksjon med andre mennesker i et sosialt og kulturelt fellesskap.»

Fastvold utdyper dette med et eksempel. Hvis jeg fylles med ærefrykt i det jeg går inn i en katedral - og det kan godt skje - så er ikke det for noen guddom. Det er for den menneskelige ånden som har frembrakt dette byggverket som et monument over en streben etter noe overskridende.

Et åndsliv dreier seg også om mentale tilstander av såkalt åndelig art, fortsetter Fastvold. Meditative eller ekstatiske bevissthetstilstander som vi mennesker er i stand til å hensette oss i, uavhengig av religiøsitet.

Til slutt noen definisjoner på åndelighet.

- Åndelighet er en søken etter noe som er større enn oss selv. Er man religiøs, vil mange åndelige verdier være styrt av religionen, slik som de ti bud i kristendommen.

- Åndelighet, kultur, folketro og sjel er begreper som til sammen uttrykker menneskets oppfatning av sannhet omkring spørsmål som ligger utenfor det materielle.

- Åndelighet er all aktivitet som driver mennesket fremover mot en eller annen form for utvikling fysisk, emosjonelt, intuitivt eller sosialt, dersom det er et fremskritt i forhold til den nåværende tilstand.

Denne siste gir meg en akseptabel forklaring på åndelighet. Jeg tolker den dithen at all egenutvikling som gjør oss til bedre medmennesker, er åndelighet. Altså losjearbeid, eller søken etter Lyset.

Jeg sa at jeg skulle komme tilbake til dette med fasit. Det jeg nå har gått gjennom er bare noe av det som finnes på Google, og det er tatt litt ut av sine sammenhenger. Nettopp fordi jeg lar meg påvirke av det jeg leser, og det jeg har lært her i Losjen og på flere andre måter.

Derfor er ikke noe av det jeg har sagt nå fasit på åndelighet, men innspill på hvordan begrepet åndelighet kan tolkes. Kanskje nettopp du får et løft til å tenke over ditt Losjeliv og din åndelighet?

I så fall, lykke til videre med nettopp det.

 

Erik Nordahl
Drott i Losje St. Olav XVIII Lillehammer